News

Studio

Calendar

Sister Cities/Vänort

(Scroll down for English text)

‘Sister Cities/Vänort’ undersöker olika sidor av kulturarvet i dagens samhälle, EU har med den fria rörligheten, för många inneburit att det både är lättare att resa och att arbeta utomlands. Speciellt i den här utställningen visas det hur människor som har utvandrat, hittar sin väg genom ytligt liknande kulturer som efter ytterligare undersökning visar sig ha subtila och svår definierbara egenheter.

Projektet inspirerades av en irländsk dikt av Mairtin O’Direan kallad ‘An Gadscaoileadh’ där poeten avråder från att överge sitt arv. Han använder metaforen av en fiskares knut och varnar för att lossa sina kulturella band innan man har hittat något annat att förankra sig vid. Dikten antyder ett mellantillstånd där en person kan befinna sig, existerande helt på endera platser, en del av den egna personen, varken här eller där, men på vissa nivåer verkande medvetet i båda.

Sheena Malone, ursprungligen från Kildare, Irland, bosatt i Stockholm sedan 2011 och Veronica Forsgren från Uppsala, sedan 1999 bosatt i Dublin, har skapat nya verk som återspeglar denna kulturella dislokation. En intressant effekt av detta är tendensen att vilja främja och att mer uppskatta sitt eget kulturarv utomlands. (En ofta romantiserade bild av sitt förflutna och sin kultur). Dessa idéer återfinns i konstverk som påverkas av olika teman som sträcker sig från folkkonst och konsthantverk, vänskap, sociala medier till modebloggar.

‘Sister Cities/Vänort’ har fått sin titel från samarbetsavtal som gjorts mellan städerna för att främja kulturella och kommersiella band, främja vänskap och förståelse mellan olika kulturer.

———————————————

‘Sister Cities/Vänort’ investigates aspects of cultural heritage in contemporary society where, through treaties such as the EU, free movement of persons has opened opportunities for many to travel and work abroad. In particular, this exhibition explores how people, who have relocated, negotiate their paths through superficially similar cultures which on further inspection bring subtle and hard-to-define idiosyncrasies to light.

The project began by looking at an Irish poem by Mairtin O’Direan called ‘An Gadscaoileadh’ in which the poet advises against abandoning one’s heritage. He uses the metaphor of a fisherman’s knot to warn against loosening one’s cultural ties before you have found another with which to secure yourself. The poem hints at an intermediate state in which the subject may find themselves, existing wholly in either place, a division of self, neither here nor there, but on certain levels operating consciously in both.

Sheena Malone, originally from Kildare, Ireland, resident in Stockholm since 2011 and Veronica Forsgren from Uppsala, who since 1999 is based in Dublin, have developed new work that reflects this cultural displacement. A curious effect of this is the tendency to wish to promote or to think more highly of one’s heritage when abroad. (An often romanticised view of one’s past and culture). Embracing these ideas, the works are influenced by diverse themes ranging from folk art and crafts, friendship, social media to fashion blogs.

‘Sister Cities/Vänort’ takes its title from cooperative agreements made between towns to promote cultural and commercial ties, fostering friendships and understanding between different cultures.

 

 

2013-10-15