News

Studio

Calendar

Archive for April, 2016


Detroit, Stockholm at Supermarket Independent Art Fair, 2016

JGY_Supermarket

 

This year we are proud to present “Home”, exploring this theme with two definitive works by member artists.

Utilising audio and visual elements, we will invite participants to examine questions of transience, identity, and home, across and within societies, cultures, and geographies. Joanne Grüne-Yanoff’s “Instructions for Finding Home (I)”, an immersive installation comprised of 100 drawings on paper, 100 sculptures of footprints, and an accompanying sound piece, will explore questions of transience, identity, and home. Inspired by key ideas in Gaston Bachelard’s, The Poetics of Space, Laura Tynan’s installation, offers a view of the world in miniature through inversions of scale which explore the way we carry the idea of home and the universe within.

Supermarket 2016

April 21 – 24

Svarta Huset,

Telefonplan, Stockholm

http://www.supermarketartfair.com

We look forward to seeing you there!

2016-04-13SYNDAFLODEN I SIBIRIEN // Detroit, Stockholm for Kulturnatt 2016

Image 1

 

 

——–scroll down for english——

SYNDAFLODEN I SIBIRIEN

– installation av Åsa Elieson

Sibirien förknippas ofta med deportation och kyla. Kanske också med stumt tvång och överhetens maktutövning. Den första ryska deporteringen till Sibirien gällde dock en symbol – stadsklockan i Uglich. År 1581 mördades tsarsonen Dimitrij och uppviglarna såg till att stadens klocka ljöd över nejden. Straffet lät inte vänta på sig. De upproriska spöades och fick sina tungor utskurna ur munnarna. Klockan drabbades av samma öde, den spöades och kläppen slets loss från sitt fäste. Sedan släpades den ett kvarts ton tunga pjäsen över Uralbergen till Sibirien. Där lämnades den, dömd till evig tystnad.

Sibirien här i Stockholm är en informell beteckning på ett område i Vasastaden. Dess centrala pulsåder är Roslagsgatan, där Galleri Detroit är beläget. Öknamnet Sibirien uppstod när området bebyggdes under 1800-talet sista decennier. Det ansågs då som avlägset beläget och det kunde kännas som en förvisning att behöva flytta dit. Områdets stora hyreskaserner med sin enkla utformning byggdes i huvudsak för att rymma folk ur arbetarklassen.

Under samma tid som Sibirien i Stockholm bebyggdes fick den stora stadsklockan en offentlig benådning. Reparerad fördes den 1892 under högtidliga former tillbaka till Uglich. Klockan kunde åter ljuda.

62 år senare inträffade en olycka i Sibirien. Vanadislundens vattenreservoaren sprang läck och åtta miljoner liter vatten forsade ut i kvarteren kring Roslagstull. Hundratals källare vattenfylldes.

Idag är avloppsrör och vattenledningar dragna genom galleriet på Roslagsgatan 21. Besökare på galleriet kan höra stadens brus och invånarnas kontroll av vattenmassors rörelse.

En installation om avslitna tungor, vattenmassors katastrof och det undertryckta språkens vattensjuka krav på upprättelse. Utställningen är även en del av årets program i Kulturnatt Stockholm. Den som vill kommer då ta del av ett utvidgad version av installationen. Ett spår kommer kunna följas, från galleriets källarvåning, upp till vattenreservoaren i Vanadislunden.

Utställningsperiod: 20 april – 8 maj 2016

Vernissage: 19 april kl 17-20

Oppet: onsdag – sondag kl 12-16

Kulturnatt: 23 april kl 18-24 (www.kulturnattstockholm.se)

www.asaelieson.se

———————————————————————————————————————————————————————————————

THE GREAT FLOOD OF SIBIRIA

– an installation by Åsa Elieson

Siberia is often associated with deportation and coldness. Perhaps also with numb constraint and with authorities’ exercise of power. However, the first Russian deportation to Siberia concerned a symbol – the town bell of Uglich. In the year of 1581 the tsar son Dimitrij was murdered, and the agitators made sure that the town bell sounded across the fields. The punishment was not long in coming. The insurgents were whipped and had their tongues cut out of their mouths. The bell suffered the same fate, it was whipped and the clapper was torn from its mounting. The quarter-ton piece was then dragged across the Ural mountains to Siberia. There it was left, doomed to eternal silence.

Siberia here in Stockholm is the informal name of an area in Vasastaden. Its central vein is Roslagsgatan, where Detroit Gallery is situated. The nickname Siberia emerged when the area was being built, during the last decades of the 19th century. It was then considered as remote, and having to move there could feel a bit like being deported.The large rental barracks of the area, with their simple design, were mainly built to accommodate people from the working class.

During the same time that Siberia in Stockholm was being built, the great town bell received a public pardon. In 1892 it was repaired and ceremoniously brought back to Uglich. The bell could yet again toll.

62 years later, an accident occurred in Siberia. The water tank in Vanadislunden sprang a leak and eight million litres of water gushed out into the area surrounding Roslagsgatan. Hundreds of basements were filled with water.

Today, drainpipes and waterpipes run through the gallery at Roslagsgatan 21. Gallery visitors can hear the city noise and listen to the inhabitants controlling the movements of the water masses.

On display will be an installation about ripped out tongues, a disaster of water masses and the water sick demand for vindication of the suppressed languages. The exhibition is also a part of this years Kulturnatten. During Kulturnatt an extended version of the exhibition will be availible, where those who wish also find a trail to follow during the night. From the gallery basement up to the water tank in Vanadislunden.

Exhibition period: 20 April – 8 May 2016

Opening: 19 April 17-20 hrs

Open: Wednesday – Sunday 12 – 16

Kulturnatt: 23 April 18-24 hrs (www.kulturnattstockholm.se)

www.asaelieson.se

 

2016-04-11